Význam České kanceláře pojistitelů v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizace pojistitelů, kteří na území ČR provozují povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Jako právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku, v oddílu A, vložka 49763, vedeným Městským soudem v Praze.

Členství pojišťoven, které na území ČR provozují povinné ručení, je v ČKP povinné. Činnost ČKP upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a ten jí také ukládá úkoly, které má plnit.

Pro motoristu mohou být za jistých situací zásadní tyto činnosti ČKP.

  • Správa garančního fondu. Z něj je poškozenému z dopravní nehody vyplaceno pojistné plnění za škodu:

způsobenou provozem vozidla, pro které nebylo uzavřeno povinné ručení, ačkoli zákon tuto povinnost ukládá,

na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za niž je odpovědná nezjištěná osoba a plnění za škodu na věci nebo ušlém zisku pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud škoda na věci nebo ušlém zisku přesáhla 10 tis. korun,

způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,

způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,

způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který nemůže škodu uhradit z důvodu svého úpadku.

  • Provozování hraničního pojištění. Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR, na dobu jeho pobytu na našem území. Pokud řidič takového vozidla zaviní dopravní nehodu, poškozenému je plnění vyplaceno z tohoto hraničního pojištění. Je to v podstatě krátkodobé povinné ručení pro cizozemská vozidla.
  • Provozování informačního střediska pro poškozené. Informační středisko ČKP pro poškozené dohledává údaje o povinnému ručení vozidel registrovaných na území ČR, čímž poškozenému umožní kontakt s pojistitelem viníka nehody. Dále poskytuje údaje o škodních zástupcích cizích pojistitelů na našem území.

Některé další úkoly, které ČK plní, jsou následující:

  • Jako člen Rady kanceláří, což jsou profesní spolky pojišťoven různých zemí, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích zemích a s orgány vyřizujícími v těchto zemích žádosti o náhradní plnění. Spolupracuje se všemi orgány těchto zemí, které jsou nějak zainteresovány v povinném ručení.
  • Spolupracuje s našimi státními orgány (např. s centrálním registrem vozidel) při dohledávání a sankcionování neplatičů povinného ručení. Ty pak oznamuje správním orgánům. Sama vybírá od neplatičů povinného ručení příspěvek do garančního fondu, který spravuje.

Výpočty a bádání s čísly vám umožní kalkulačka online

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI